วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551

สรุปเพลงพวงมาลัย มีประโยชน์ในการสร้างความสนุกสนาน ทั้งยังเป็นสื่อการประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่าง ๆ ในชุมชน ให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม การดำเนินชีวิต ค่านิยมต่าง ๆ ในสังคมหรือความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งส่วนที่เป็นพุทธประวัติและส่วนที่เป็นหลักธรรม สร้างความสามัคคีทำให้มีกิจกรรมร่วมกัน การบันทึกเหตุการณ์ การเล่าประวัติศาสตร์ การวิพากษ์วิจารณ์สังคม การรักษาบรรทัดฐานของสังคม โดยเนื้อเพลงมีสาระที่คอยย้ำเตือนสอนให้คนยึดมั่นในจารีตประเพณี ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมพื้นบ้านที่ถ่ายทอดลงไปในเนื้อเพลงพวงมาลัย เพื่อเป็นการสืบทอด

ไม่มีความคิดเห็น: